Solo,你好!关于搭建博客介绍

本站使用 Solo 博客系统。

另外,如果你对这方面也很感兴趣的话,欢迎你加入黑客与画家的社区,你可以使用博客账号直接登录!


本站服务器 阿里服务器
系统 linux centOs 7.6
环境搭建 网上有,其实最重要的还是对tomcat熟不熟悉,本站在搭建时,没有使用Nginx,其他都大同小异


    


公众号'艾恩凝'
个人公众号
个人微信
个人微信
    吾心信其可行,
          则移山填海之难,
                  终有成功之日!
                                  ——孙文
    评论
    0 评论
avatar

取消