SSD!

艾恩凝

2023/11/11

今天心情莫名的好,github更新的也比较多,今天看到公众号粉丝数莫名上涨,有篇文章浏览量很高,惊喜总是莫名奇妙,接下来计划更新SSD相关的一系列文章,目标是尽可能的详细,从基础开始,内核注释理解也正常进行,但感觉今年不会完成,每个周的进度很小,自己真的是太懒了!!!健身除了体重一直维持不变,没其他变化,接下来好好投资自己。

想法虽然是临时的,但计划定下了,拒绝两天打鱼三天晒网!!!


    


公众号'艾恩凝'
个人公众号
个人微信
个人微信
    吾心信其可行,
          则移山填海之难,
                  终有成功之日!
                                  ——孙文
    评论
    0 评论
avatar

取消